Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 16:43

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης των επιπτώσεων που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που έπληξαν την τελευταία διετία εκτεταμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, Κορινθίας, Χανιών και Χαλκιδικής, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ Χανίων), του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ Π.Ε. Χαλκιδικής), καθώς και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, β) της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως ισχύει, γ) του π.δ. 410/1988 (Α’ 181) και δ) τις αριθμ. πρωτ.: 1. οικ. 35531/16-06-2020 2. οικ.35532/16-06-2020 και 3. οικ.35533/16-06-2020 αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.