Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 13:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «Συμπληρωματικές εργασίες χωριστού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Μετσόβου (Α Φάση)»

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-

Ο Δήμος Μετσόβου, κατ’ εφαρμογή :
1) Της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«Συμπληρωματικές εργασίες χωριστού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Μετσόβου (Α Φάση)»
Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. .
Το έργο είναι εγγεγραμμένο:
K.A. 63-7312.005, του προϋπολογισμού Δήμου για το έτος 2020.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μελέτη για τη σύνδεση των οικιών της δημοτικής κοινότητας Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, στο νέο χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε την 31-12-2018, με βάση την υπ΄αρίθ. 13/2011 μελέτη με τίτλο <<Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ Μετσόβου>>.


Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την αριθ. 74/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
Απόστολος Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Ιωάννα Μπούμπα, Διοικητικός ΠΕ
Με αναπληρωτές τους:

Βασίλειος Δασούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πανωραία Ποσποτίκη, Διοικητικός ΔΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της
επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2020 και ώρα 12:00 π.μ.
μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr