Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 14:51

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Ο Δήμος Μυτιλήνης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια νέας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προϋπολογισμού 154.697,85 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η πρώτη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για το ανωτέρω έργο με Ταυτότητα Κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-6285-eba-2020-06-02-10:00:00.000000 ακυρώθηκε, μετά από το με αριθ. πρωτ. 17742/18-06-2020 αίτημά μας καθώς είχε οριστεί μέλος που δεν είναι πλέον υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής του Νομού Λέσβου και υπήρχε έλλειψη μέλους της Επιτροπής λόγω μετάταξης. Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής καλούνται προς αναπλήρωση των απόντων ή προσκαίρως κωλυομένων τακτικών μελών, όχι δε και των ελλειπόντων τακτικών μελών της.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, 3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 23-06-2020 και ώρα 8:30 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της αρμόδιας διμελούς Επιτροπής υπαλλήλων που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 154/2020 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ : ΩΗΓΧ46ΜΓΘΓ-06Τ).