Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 09:43

Επικαιροποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (Master plan) Λιμένα Αργοστολίου

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την «Επικαιροποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (Master plan) Λιμένα Αργοστολίου». Η σκοπιμότητα εκπόνησης του Προγραμματικού Σχεδίου για το Λιμένα Αργοστολίου τεκμαίρεται αφενός από την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ελληνικών λιμένων για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018» του ΥΕΝ, δεδομένου ότι δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα και αφετέρου από το νόμο 4150/2013 (Άρθρο 44, παρ. 5β) σύμφωνα με το οποίο οι φορείς διοίκησης και λειτουργίας των λιμένων υποχρεούνται στη σύνταξη και υποβολή προγραμματικών σχεδίων των λιμένων ευθύνης τους, ειδικότερα για τον λιμένα Αργοστολίου, ο οποίος αποτελεί Λιμένα Εθνικής Σημασίας σύμφωνα με την ΥΑ 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/Β/16-02-2007) περί Κατάταξης Λιμένων. Η παρούσα ΣΜΠΕ ασχολείται με τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των προτάσεων του MP στο περιβάλλον και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Συντάσσεται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων και την εναρμόνιση της οδηγίας στην Ελληνική Νομοθεσία