Τρίτη 28 Μαρ 2023
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 10:16

Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και συσκευές τηλεομοιοτυπίας προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΥΠ. Υ. ΜΕ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μελάνια-Τόνερ για εκτυπωτές και συσκευές τηλεομοιοτυπίας σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Τύπος εκτυπωτή:

Μελάνια - Τόνερ

P/N

Τμχ

1

LEXMARK MB 2236 adwe

6.000 σελ.

B222X00

2

2

HP LaserJet P2035n

CE505AC 2.300σελ.

CE505A

2

3

SAMSUNG M2625D

3.000σελ. MLT-D116L

SU828A

2

4

LEXMARK MS 417dn

8.500 σελ. 51B2H00

51B2H00

2

5

SAMSUNG SF-760P

1.500 σελ. MLT-D101S

SU696A

2

6

LEXMARK MS 310 dn

5.000 σελ. 502ΗΕ

50F2H00

1

7

SAMSUNG CLP 680DW

Μαύρο 6.000σελ. K506L

SU171A

1

Κυανό 3.500 σελ. C506L

SU038A

1

Ματζέντα 3.500 σελ. M506L

SU305A

1

Κίτρινο 3.500 σελ. Y506L

SU515A

1

8

HP Laser jet PRO MFP M227 fdw

TONER 3.300 σελ.

CF230X

1

9

HP LaserJet P3015

CE255XC 12.000 σελ.

CE255X

3

10

LEXMARK CS 310 dn color

70C2HK0 Μαύρο 4.000 σελ.

70C2HK0

2

70C2HC0 Κυανό 3.000 σελ.

70C2HC0

2

70C2HM0 Ματζέντα 3.000 σελ.

70C2HM0

2

70C2HY0 Κίτρινο 3.000 σελ.

70C2HY0

2

11

LEXMARK E352dn

9.000 σελ 352H11E

E352H11E

1

12

Canon i-sensys L-140

FX10 2.000 σελ.

0263B002

3

13

LEXMARK CS 417 dn color

Μαύρο 6.000 σελ.

71B2HK0

1

Κυανό 3.500 σελ. C506L

71B2HC0

1

Ματζέντα 3.500 σελ. M506L

71B2HM0

1

Κίτρινο 3.500 σελ.

71B2HY0

1

14

SAMSUNG ML-2165

1.500 σελ. MLT-D101S

SU696A

1

15

LEXMARK E 360d

6.000 σελ 360A11E

E360H11E

1

16

Canon i-sensys L170

TONER CANON CRTR-728 2.100σελ.

3500B002

2

17

XEROX PHASER 6022

106R02759 BLACK 2.000σελ.

106R02759

2

106R02756 CYAN 1.000σελ.

106R02756

2

106R02757 MAGENTA  1.000σελ.

106R02757

2

106R02758 YELLOW 1.000σελ.

106R02758

2

18

LEXMARK MS 417dn

8.500 σελ 51B2H00

51B2H00

1

19

CANON ImageRunner 1133 IF

C-EXV40 6.000σελ.

3480B006

3

20

PANASONIC KX-MB 2547

6.000 σελ

KX-FAT431X

1

21

LEXMARK E 260dn

3.500 σελ 260A11E

E260A11E

1

Ταπροσφερόμεναείδηπρέπειναείναιγνήσιατηςκατασκευάστριαςεταιρείαςκαιτηςμέγιστηςαποδοτικότηταςσεσελίδες.

Η παράδοση των αγαθών πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος της σχετικής σύμβασης.

CPV

30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέϊζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ #7.750,00 €#

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός 2020, Ε.Φ. 1039 501, Α.Λ.Ε. 2410989899.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φορολογική Ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,
  4. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  5. 0,07% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου και
  6. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄147)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου), σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00 έως και 14:30.

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020και ώρα 14:30.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους: www.yme.gr και www.ggde.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 10:20