Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 10:38

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου, στο τμήμα Σταυρός - Καστρί»

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από το αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του Διαγωνισµού) ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

       Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και το άρθρο 221, παράγρ. 10 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: ‘’ Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις.’’

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 10:39