Τρίτη 28 2021
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 13:26

Διευκρίνηση σχετικά με τη Διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή...στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων”»

Σας ενημερώνουμε ότι στην Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 20PROC006990890 2020-07-08) για την ανάθεση της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του θέματος και συγκεκριμένα στην παράγραφο 19.1 και στην παράγραφο 22.2.1β) αντίστοιχα αυτής, όπου αναφέρεται «Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π» αντικαθίσταται με το εξής: «Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών».

Η εν λόγω Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr) την Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:48.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 13:26