Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:33

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στις διαδικασίες πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα Αστερίου στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα, ΚΕ 2200»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Κ.Υ.Λ.Υ) στις διαδικασίες πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα Αστερίου στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα, ΚΕ 2200»», Υ 307, με την διαδικασία της παρ. 2, του άρθρου 128 του ν.4412/2016,

Απευθύνει την παρούσα πρόσκληση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

• «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. – δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»
• «ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΤΙΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – δ.τ. ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε.»
• «ΣΥΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – δ.τ. ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»
• «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

Προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, με την υποβολή της προσφοράς, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και η ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:38