Τρίτη 28 2021
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:41

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των κατάσκευών .. του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα, ΚΕ 2200»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Κ.Υ.Λ.Υ) στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των κατάσκευών κατά την διάρκεια της πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα Αστερίου που πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου - Παραπείρου στην Πάτρα, ΚΕ 2200»», Υ 308, με την διαδικασία της παρ. 2, του άρθρου 128 του ν.4412/2016,

Απευθύνει την παρούσα πρόσκληση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

• «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – δ.τ. G.K. CONSULTANTS»
• «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
• «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – δ.τ. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.»

Προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, με την υποβολή της προσφοράς, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.


Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και η ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:41