Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:46

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη δημοπράτηση: «Αποπεράτωση της Διώρυγας Δ1 – Αμβρακίας – Αμφιλοχίας - Βάλτου ... του Ν. Αιτ/νίας», καθώς και σε ενέργειες δημοπράτησης υπολειπόμενων εργασιών ...»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Κ.Υ.Λ.Υ) στη δημοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση της Διώρυγας Δ1 – Αμβρακίας – Αμφιλοχίας - Βάλτου & κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στο πέρας της Διώρυγας Βάλτου για ύδρευση – άρδευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου του Ν. Αιτ/νίας», καθώς και σε ενέργειες δημοπράτησης υπολειπόμενων εργασιών ολοκλήρωσης φράγματος Αχυρών και στις διαδικασίες ωρίμανσης έργων αρμοδιότητάς της», Y
309, με την διαδικασία της παρ. 2, του άρθρου 128 του ν.4412/2016,

Απευθύνει την παρούσα πρόσκληση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

• «Ζ & Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
• «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – δ.τ. G.K. CONSULTANTS»
• «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. – δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.» • «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»Προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, με την υποβολή της προσφοράς, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και η ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:46