Πέμπτη 27 Ιαν 2022
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 13:17

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ» (Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε.) που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αρ. 156, με ΑΦΜ 094079101 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τριμελή Σύνθεση) την από 29-09-2020 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 7234 /29-9-2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 631/29-9-2020  Αίτηση  περί προσδιορισμού οριστικής  τιμής μονάδος αποζημίωσης των αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων με  την υπ’ αριθμ. 5517/15-10-2018 απόφαση...