Δευτέρα 27 2021
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 16:27

Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για τη λειτουργία ενσύρματου δικτύου internet στους χώρους της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών

ΦΟΡΕΑΣ

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γενική Γραμματεία Υποδομών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤHΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)

Α.Φ.Μ.

090310533

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για τη λειτουργία ενσύρματου δικτύου internet στους χώρους της Δ/νσης

- Προετοιμασία χώρου-Αποξήλωση τυχόν παλιαών καλωδίων, καναλιών και πριζών – Διατρήσεις – Περάσματα Γραμμών – Τοποθέτηση Καναλιών – Τερματισμοί.

- Προμήθεια και εγκατάσταση διπλών πριζών στον 3ο και 4ο όροφο

- Τοποθέτηση ικριωμάτων – PatchPanelγια διασύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο.

- Τερματισμός και πιστοποίηση δικτύου CAT 6e.

Κ.Α.Ε.

Ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ57000003 (Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών) της ΣΑΕ 570

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

8.000,00 €

Φ.Π.Α.

24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

Ευρώ (€)

CPV

30237110-3

30211300-4

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, 115 26, Αμπελόκηποι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με απευθείας ανάθεση - Διαδικασία διαπραγμάτευσης, λήψη τουλάχιστον τριών (3) προσφορών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η 23-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00στο κτίριο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών στον 4ο έγγραφο ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ, οδός Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, 115 26, Αμπελόκηποι, με επιστολή κατάθεσης η οποία θα πρωτοκολλείται.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί :

α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) eprocurement.gov.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 16:33