Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 10:07

Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών «Εικονικής Αίθουσας Δεδομένων»-«Virtual Data Room» ή «VDR», για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδ.. του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ειδική   Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

Αντικείμενο

Προκειμένου η ΕΥΔΕ / Κ.Σ.Ε.Σ.Π. να προβεί στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού και ειδικότερα στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (Στάδιο Β.Ι) του παραπάνω έργου, κρίνεται αναγκαία για την υποβοήθησή της, η διαμόρφωση ειδικού διαδικτυακού χώρου «VDR»-«Εικονικής Αίθουσας Δεδομένων». Σε αυτόν, θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή όλα τα έγγραφα, λοιπά στοιχεία (μελέτες, χάρτες κλπ) και πληροφοριακό υλικό σχετικά με το αντικείμενο του έργου, που θα διατεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στους προεπιλεγέντες Υποψήφιους (από την Α’ Φάση). Η χρήση του χώρου θα διέπεται από συγκεκριμένους όρους.

Η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών του θέματος θα υλοποιηθεί με εφαρμογή της παραγράφου 1, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Κωδικός CPV

72320000-4 - Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

79995100-6 - Υπηρεσίες αρχείου

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 20.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

Κατά μέγιστο 4.800,00 €

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 24.800,00 €

Χρηματοδότηση

2018 ΣΕ 07400002

Διαδικασία Ανάθεσης

Κριτήριο Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204) και

β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr                    

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 10:07