Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 09:05

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ʺΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Δ21/οικ.1484/Φ.Α23/02-10-2020 (ΑΔΑ: 63ΥΚ465ΧΘΞ-40Γ, ΑΔΑΜ: 20REQ007451351) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

Προσκαλεί

στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178/11-10-2018) και ισχύει) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

Α) ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ κ’ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ - ADO AE

Β) ALTIUS ENGINEERING κ’ CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Γ) ERGOSYSTEM ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο: ʺΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 166, T.K. 118-54 ΑΘΗΝΑʺ»

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11.30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 09:06