Δευτέρα 27 2021
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 13:05

Πρόσκληση για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους σε έργα
αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ» με την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016, σας απευθύνει Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 13:06