Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 11:37

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή έργων Α΄ Φάσης για την Ε.Ο. Θεσ/κης-Έδεσσας. Τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα», οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση Στατικών μελετών

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. Α.Π. 41497/11-022021 (Α.Δ.Α.: ΩΖΠΘ465ΧΘΞ-ΘΤ1 ΑΔΑΜ: 21REQ008159551 2021-02-18) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ, προσκαλεί την 15-06-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

8

Ε

Ι. Κύρου

2

Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

8

E

Τ. Τσικνιάς

3

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.

8

Ε

Μ. Καλούδης

4

A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ

8

Ε

Χ. Ανδρικόπουλος

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή έργων Α΄ Φάσης για την Ε.Ο. Θεσ/κης-Έδεσσας. Τμήμα ΜαυροβούνιΈδεσσα», οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση Στατικών μελετών.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 11:37