Τρίτη 28 2021
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 14:45

Πρόσκληση για συνάψη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την επιθεώρηση, καταγραφή των φθορών και αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων τεχνικών στις παρακάμψεις Χανίων..., καθώς & της Σύμβασης «Μελέτη...του ΒΟΑΚ Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/153154/1-6-2021 (ΑΔΑ: 91ΤΥ465ΧΘΞ-ΣΗΣ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣΑ.Ε.
  • ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΠΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
  • ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
  • ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην επιθεώρηση, καταγραφή των φθορών και αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων τεχνικών στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και στο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη του ΒΟΑΚ, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 14:45