18 2021
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 14:28

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης »

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 02-07-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 36.000.000,00€ (με ΦΠΑ), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181953.