25 2021
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 13:10

Σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών & λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπ.Οικονομικών για την προεκτίμηση της αξίας απαλλοτριωμένων ακίνητων & των επικειμένων τους

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ.123/2017 (Φ.Ε.Κ. 151 Α'/12-10-2017), η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Επιπλέον, για την έγκαιρη εκκίνηση της εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων (Ν. 4412/2016, άρθρο 49 παρ.2β, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 14 παρ. 2β του Ν. 4782/2021) απαιτείται η ύπαρξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους, στοιχεία απαραίτητα για την διαδικασία κήρυξης και συντέλεσης των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων της ζώνης εκτέλεσης των έργων. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση των έργων του θέματος εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης της συγκεκριμένης περιοχής και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της.

Βάσει των ανωτέρω, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, με την Διαδικασία του άρθρου 128 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 με στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

 

Μονάδα Φορέα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Γενική Γραμματεία Υποδομών / Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)

Περιγραφή έργου

Παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών για την προεκτίμηση της αξίας απαλλοτριωμένων ακίνητων και των επικειμένων τους, στα πλαίσια κατασκευής των έργων: : α) "Κατασκευή Έργων Ύδρευσης νομών Πρέβεζας- Άρτας- Λευκάδας"», β) «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νήσου Λέσβου (Α' Φάση Φράγμα Τσικνιά)» και γ) «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Α' Φάση: Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και Συναφή Έργα. Έργο Ύδρευσης Πόλης από την ΕΑΝ Χρυσηίδας»

CPV

79419000-4

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

€60.000,00

Φ.Π.Α.

24%

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΜ 076 , εν. έργο 2018ΣΜ07600012 με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝ/ΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡ.& ΑΠΟΧ/ΣΗΣ (Π.Κ.9376501) (Τ.Ε.1993ΣΜ07600000)».

Νόμισμα

Ευρώ

Χρόνος παράδοσης

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 μήνες από την υπογραφή της.

Κανόνες δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

  1. στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.grκαι www.ggde.gr
  2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

Κωδικός Προϋπ/σμού φορέα

ΣΑΜ 076 2018ΣΜ07600012