09 Δεκ 2023
Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021 13:50

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε..

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από 1-09-2021 είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «e-Παράβολο» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και λοιπών πράξεων της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας για την έκδοση των παραβόλων.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης και είσπραξης των παραβόλων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ισχύουν οι διατάξεις της ΠΟΛ 116303/07/2013 (ΦΕΚ τ.Β’ 1675/2013) καθώς και οι διατάξεις του Ν. 3943/2011 (Α’66).

Πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, σχετικά με την διαδικασία, ανευρίσκονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: https://www.gsis.gr/e-paravolo.               

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τα παράβολα της Διεύθυνσης Μητρώων όπως αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή «e-Παράβολο»:

Φορέας Δημοσίου: Υποδομών και Μεταφορών / Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου / Διεύθυνση Μητρώων

Κατ. ID

Κατηγορία

Τύπος ID

Τύπος

Συνολικό Ποσό

3092

Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο Μ.Ε.Ε.Π.

2905

Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική Α1 τάξη

60

   

2906

Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική Α2 τάξη

75

   

2907

Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική 1η τάξη

105

   

2908

Μ.Ε.ΕΠ. Ατομική 2η τάξη

120

   

2909

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη Α1 τάξη

75

   

2910

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη Α2 τάξη

120

   

2911

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη 1η τάξη

150

   

2912

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία-Ατομική Στελεχωμένη 2η τάξη

205

   

2913

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη

750

   

2914

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη

3300

   

2915

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη

5000

   

2916

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη

10000

   

2917

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη

20000

3093

Χαρτόσημο για παραλαβή πτυχίων Μ.Ε.Ε.Π. (Πάγιο τέλος)

2918

Μ.Ε.ΕΠ. Α1, Α2, 1η τάξη

29.35

   

2919

Μ.Ε.ΕΠ. 2η,3η,4η,5η τάξη

88.04

   

2920

Μ.Ε.ΕΠ. 6η,7η τάξη

146.74

3094

Προσαύξηση τέλους χαρτοσήμου υπέρ OΓΑ για παραλαβή πτυχίων Μ.Ε.Ε.Π.

2921

Μ.Ε.ΕΠ. Α1, Α2, 1η τάξη

5.87

   

2922

Μ.Ε.ΕΠ. 2η,3η,4η,5η τάξη

17.61

   

2923

Μ.Ε.ΕΠ. 6η,7η τάξη

29.35

3095

Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. 3ης-7ης τάξης

2924

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη

100

   

2925

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη

300

   

2926

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη

500

   

2927

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη

1000

   

2928

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη

2000

3096

Έλεγχο έκθεσης δραστηριότητας εταιρειών Μ.Ε.Ε.Π. 3ης-7ης τάξης

2929

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη

350

   

2930

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη

800

   

2931

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη

1250

   

2932

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη

2500

   

2933

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη

5000

3097

Παραδεκτό ακρόασης επιχείρησης ενώπιων της επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π.

2934

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 3η τάξη

700

   

2935

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 4η τάξη

1600

   

2936

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 5η τάξη

2500

   

2937

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 6η τάξη

5000

   

2938

Μ.Ε.ΕΠ. Εταιρεία 7η τάξη

10000

3098

Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής και αναθεώρησης  στο  Μ.Ε.Κ

2939

Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Α

60

   

2940

Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Β

75

   

2944

Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Γ

105

   

2945

Μ.Ε.Κ Βαθμίδα Δ

205

3099

Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης  στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών

2946

Μελετητών Ατομικό Α τάξη

60

   

2947

Μελετητών Ατομικό  Β τάξη

75

   

2948

Μελετητών Ατομικό  Γ τάξη

105

4002

Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητικών Επιχειρήσεων

2949

 Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Α τάξη

75

   

2950

 Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Β τάξη

105

   

2951

 Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Γ τάξη

150

   

2952

 Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Δ τάξη

230

   

2953

 Μελετητικών  Επιχειρήσεων Εταιρεία Ε τάξη

310

4003

Έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής και αναθεώρησης στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε

2954

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε Εταιρεία Α τάξη

150

   

2955

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε Εταιρεία Β τάξη

230

   

2956

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε Εταιρεία Γ τάξη

310