Δευτέρα 04 Ιουλ 2022
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 08:59

Σύναψη σύμβασης με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Υ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ»

Μονάδα Φορέα

 

Δ/νση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας

Λυμάτων (Δ18)

Περιγραφή έργου

 

Το αντικείμενο περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.).

Επιπλέον, θα κατασκευαστούν έργα για τη διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του ΕΥΣ.

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 

234.860.000,00 €

                                  

Φ.Π.Α.

 

24%

 

CPV

 

45220000-5

Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες

   

45231110-9

Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών

   

45231300-8

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

   

45232152-2

Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

   

45232154-6

Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού

   

45247130-0

Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία

   

45247270-3

Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής νερού

   

45247210-5     Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα

50500000-0   Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών,

δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων

65100000-4   Διανομή ύδατος και συναφείς υπηρεσίες

65130000-3      Λειτουργία εγκατάστασης παροχής νερού

71320000-7      Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

71310000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών

71350000-6 Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα

71311000-1   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού

71313000-5   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής

Χρηματοδότηση

 

Πιστώσεις Π.Δ.Ε. του Έργου με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

ΠΑΓΙΩΝ           ΤΟΥ        ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ          ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Υ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ

ΣΔΙΤ»,

2021ΣΕ67600000 της ΣΑΕ 676

Νόμισμα

 

Ευρώ

Κανόνες δημοσιότητας

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

α) στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr καιwww.ggde.gr και