Πέμπτη 27 Ιαν 2022
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 16:01

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου,για την υποβοήθηση της (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης,για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου:Οδικό τμήμα Μπράλος-Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία-Ιτέα–Αντίρριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016


Για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου “Οδικό τμήμα «Μπράλος - Άμφισσα» του διαγώνιου άξονα Λαμία- Ιτέα - Αντίρριο”».
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/ΟΔ/320567/12-11-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Μ1Λ465ΧΘΞ-Ο8Ω).
Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου “Οδικό τμήμα «Μπράλος - Άμφισσα» του διαγώνιου άξονα Λαμία- Ιτέα - Αντίρριο”» με την διαδικασία της παρ. 2 του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,
Σας απευθύνει
Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά στην υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ στη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και ειδικότερα στον υπολογισμό των κοινωνικοοικονομικών (Κ/Ο) δεικτών που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου «Οδικό τμήμα “Μπράλος - Άμφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαμία- Ιτέα - Αντίρριο» για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτησή του.
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης περιλαμβάνει επιμέρους τα εξής Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):
• Π.Ε.1: Πλαίσιο και Στόχοι του Έργου, όπου περιγράφεται συνοπτικά το Έργο, συνοψίζεται το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της περιοχής επιρροής του Έργου, η υποδομή μεταφορών της περιοχής επιρροής και παρουσιάζεται ο σκοπός του, η συνάφεια με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και η συνέργεια με άλλα έργα.
• Π.Ε.2: Προσδιορισμός του Έργου, όπου παρουσιάζεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι εναλλακτικές επιλογές που υπήρξαν, ο προϋπολογισμός του Έργου, η υπολειμματική αξία και τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.
• Π.Ε.3: Κυκλοφοριακή Ανάλυση, όπου παρατίθενται οι μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας, μετρήσεις χρόνων κυκλοφορίας, παρουσιάζονται κυκλοφοριακές προβλέψεις για το Έτος - Στόχο βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και αναλύεται η κυκλοφοριακή ικανότητα αυτού.
• Π.Ε.4: Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και Δαπάνες Χρήσης, όπου αναλύονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι δαπάνες χρήσης (χρόνος μετακίνησης, λειτουργικό κόστος οχημάτων, ατυχήματα και περιβαλλοντικό κόστος) ΜΕ και ΧΩΡΙΣ το Έργο.
• Π.Ε.5: Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση, όπου παρουσιάζονται η σχετική μεθοδολογία και οι κοινωνικοοικονομικές ροές ΜΕ και ΧΩΡΙΣ το έργο (εισροές - οφέλη και εκροές - κόστος), υπολογίζονται οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, αποτιμώνται οι συνέπειες του Έργου στην απασχόληση.
• Π.Ε.6: Ανάλυση Ευαισθησίας και Κινδύνων, όπου παρουσιάζονται οι παραδοχές και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας και κινδύνων για τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες του Έργου.
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 16:02