Πέμπτη 27 Ιαν 2022
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 09:54

Πρόσκληση σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση τοπογραφικών, στατικών, υδραυλικών & ΗΜ μελετών, καθώς και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του τμήματος “Νέα Λάμψακος - Ψαχνά”

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», οι οποίες αφορούν στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση τοπογραφικών, στατικών, υδραυλικών & ΗΜ μελετών, καθώς και την σύνταξη των
τευχών δημοπράτησης του τμήματος “Νέα Λάμψακος - Ψαχνά”.

Σχετ : Η µε αρ. πρωτ. 300489/27-10-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α∆Α : 62ΞΘ465ΧΘΞ-ΤΜΨ).
Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13), στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των τοπογραφικών, στατικών, υδραυλικών και Η/Μ μελετών καθώς και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του τμήματος
“Νέα Λάμψακος - Ψαχνά” του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
Σας απευθύνει
Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των τοπογραφικών, στατικών, υδραυλικών και Η/Μ μελετών καθώς και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του τμήματος “Νέα Λάμψακος - Ψαχνά” του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών».
Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά :
Α. Τοπογραφικές Μελέτες:
i) Μετατροπή της υφιστάμενης τοπογραφικής αποτύπωσης από το προβολικό σύστημα HATT στο ΕΓΣΑ 87.
ii) Επικαιροποίηση - Συμπλήρωση τοπογραφικών. Β. Στατικές Μελέτες:
i) Προκαταρκτική επεξεργασία Κάτω Διαβάσεων από τετράιχνη σε δίιχνη διατομή στο υποτμήμα 2.1 Νέα Λάμψακος – Α.Κ. Νέας Αρτάκης. Γ. Υδραυλικές Μελέτες:
i) Προμελέτη Διαμήκους αποχέτευσης και προμελέτη οχετών στο τμήμα 2 Νέα Λάμψακος - Ψαχνά.
ii) Προμελέτη Διαμήκους αποχέτευσης και προμελέτη οχετών στο τμήμα 4 σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας. Δ. ΗΜ Μελέτες:
i) Προμελέτη ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα 2 Νέα Λάμψακος - Ψαχνά. Ε. Τεύχη Δημοπράτησης:
i) Τεύχη Δημοπράτησης με το σύστημα αξιολόγησης μελέτης (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές [ΚΜΕ], τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, ΕΣΥ, πίνακας συμμόρφωσης Αναδόχου).
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 09:55