Τρίτη 25 Ιαν 2022
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:12

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου οι οποίες αφορούν στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των συγκοινωνιακών μελετών του τμήματος “Νέα Λάμψακος - Ψαχνά”

Σχετ : Η µε αρ. πρωτ. 300459/27.10.2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α∆Α : ΨΛΒΚ465ΧΘΞ-Ζ2Χ).
1. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των συγκοινωνιακών μελετών του τμήματος «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά» του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, σας απευθύνει την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των συγκοινωνιακών μελετών του τμήματος «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά» για την ολοκλήρωση
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618e5cb45243b938f7077b4c στις 15/11/21 12:31
των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και
Παράκαμψη Ψαχνών»
Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών προκειμένου να εκπονηθούν τα εξής μελετητικά αντικείμενα:
Συγκοινωνιακές μελέτες:
i) Προμελέτη οδικών έργων δίιχνης αρτηρίας και κόμβων στο τμήμα 2 Νέα Λάμψακος – Ψαχνά.
ii) Προμελέτη Ι.Κ. Ψαχνών ως κυκλικού.
iii) Προμελέτη τροποποιήσεων σύμφωνα με τα αποδεκτά σχόλια του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) στο σύνολο των έργων.
iv) Οριστική Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Nοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:12