Τρίτη 25 Ιαν 2022
Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 15:03

Πρόσκληση για σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών ‘’Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφ. Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο. Νο1’’

Σχετ : Η µε αρ. πρωτ. 301485/25-10-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α∆Α : 6ΥΨΡ465ΧΘΞ-1ΝΦ).

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13), στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: ‘’Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφ. Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο. Νο1’’», οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση [i] μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους και [ii] κυκλοφοριακής μελέτης για την επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών δεδομένων, με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

Σας απευθύνει
Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφ. Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο. Νο1».

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά στην εκπόνηση:

[i] μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους και

[ii] κυκλοφοριακής μελέτης για την επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών δεδομένων.

2.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 15:04