01 Οκτ 2023
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 16:51

Ειδοποίηση κλήση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23.09.2021 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ73/2021) αίτησης

Ειδοποίηση κλήση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23.09.2021 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ73/2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδος Αποζημίωσης, με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων.

Αντίγραφα της αιτήσεως αυτής τοιχοκολλήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, των Δικηγορικών Συλλόγων Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας και των Δ.Δ. Παλαίστρας και Αμμοχωρίου του Δήμου Φλώρινας.