21 Μαι 2022
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 13:14

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25/11/2021 και από ώρα 10.00 έως 18.00, παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, εξαιτίας τεχνικών εργασιών σε υποδομές που παρέχει το EKN (G-CLOUD).

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (γ) σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος στην Αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.