Παρασκεύη 27 Μαι 2022
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 15:50

Πρόσκληση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ.Δ16/ΒΟΑΚ/372844/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ1Γ465ΧΘΞ-ΖΘ7) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε
  • ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης τεχνικών έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά, στα πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11.30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 15:50