21 Μαι 2022
Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 12:50

Ενημέρωση για το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υλοποιηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα η λειτουργικότητα «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης» και έχουν συνταχθεί συνημμένες οδηγίες για την συγκρότηση και τήρησή του, προς υποβοήθηση των
Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων.
Η Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος στην Αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 12:58