21 Μαι 2022
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 15:42

Ανακοίνωση δημοσίευσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Α/Α 186385 και τίτλο: «Κατασκευή υποδομών νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης»

Σε εφαρμογή της παρ. 2.2 της Διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών νέου Νοσοκομείου Παίδων στην περιοχή του Φιλύρου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 6.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και με προαίρεση 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)., η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), ως Αναθέτουσα Αρχή του υπόψη έργου, σας ενημερώνει ότι στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 186385, αναρτήθηκαν στις 14/01/2022 τα έγγραφα του εν λόγω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση αναδόχου κατασκευής του υπόψη έργου, τα οποία δύναται να αναζητηθούν και απ’ ευθείας από το linkhttp://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx, μετά την καταχώρηση του ως άνω συστημικού αριθμού (ΑΑ Συστήματος).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 17/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 15:43