03 Δεκ 2022
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 18:23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 228757/26-8-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:9ΓΨΘ465ΧΘΞ-Υ7Γ), για τη θέση ευθύνης της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34) και έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής ανακοινώνει τον υποψήφιο, που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και επιλέχθηκε για την κατωτέρω θέση ευθύνης:

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 18:32