29 Ιουν 2022
Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022 11:27

Πρόσκληση “Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την α) παραχώρηση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου τμήματος του οικοπέδου επί της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ & β) εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί του Ο.Τ. 59Α στην Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21), έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 121441 /19-04-2022 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών (ΑΔΑ:ΨΒΩΝ465ΧΘΞ-5Η5, ΑΔΑΜ: 22REQ010429778 2022-04-19),

προσκαλεί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, τον οικονομικό φορέα : «ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΙΜΙΟΥ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ»

προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο: “Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την: α) παραχώρηση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου τμήματος του οικοπέδου Ε=337,05 τ.μ. επί της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και β) εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί του Ο.Τ. 59Α στην Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σύμφωνα με το ΦΕΚ 221 /ΑΑΠ /2013 για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.»”

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί.

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο και συνοδεύεται από επιστολή καταθέσεως στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Βατάτζη 37, Τ.Κ. 11472 Αθήνα, 3οςόροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοράς.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 4η Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών είναι: α) Η παραχώρηση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου τμήματος του οικοπέδου Ε=337,05 τ.μ. επί της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η παραχώρηση είναι απαραίτητη να γίνει για την έκδοση άδειας δόμησης του κτιριακού συγκροτήματος της ΓΓΥ και των κατεδαφίσεων των

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625fdf00552dfff8c4732797 στις 27/04/22 09:47

-1-

υφιστάμενων κτιρίων σε τμήμα του οικοπέδου. Η παραχώρηση απαιτεί σύνταξη του ανάλογου τοπογραφικού, την υποβολή του στην ψηφιακή βάση της Ελληνικό Κτηματολόγιο ώστε να εκδοθεί ο απαραίτητος κατά το νόμο για τη σύνταξη συμβολαίου Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) και βεβαίωση μηχανικού περί της νομιμότητας των κτισμάτων που βρίσκονται εντός του παραχωρούμενου τμήματος του οικοπέδου.

β) Οι αναγκαίες εργασίες για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σύμφωνα με το ΦΕΚ 221 / ΑΑΠ / 2013 ήτοι:

  • Σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337 / 83 της προβλεπόμενης κατά το νόμο πράξης εφαρμογής στο τμήμα επέκτασης του συγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.
  • Ταυτόχρονη σύνταξη πράξης αναλογισμού-αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για το τμήμα που εμπίπτει στο συγκεκριμένο Ρ.Σ. με τις διατάξεις του διατάγματος της 17/07/1923.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022 11:27