29 Ιουν 2022
Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022 13:14

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια απ' ευθείας ανάθεσης (Μ.Π.Ε συλλεκτήριων αγωγών Ρ1-Ρ1Α Μαραθώνα)

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 130139/29-04-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 22REQ010472247 2022-04-29, ΑΔΑ: Ψ38Γ465ΧΘΞ-ΤΟΘ), π ρ ο σ κ α λ ε ί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία:

«ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο ΕΝΜ Α.Ε

προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στα πλαίσια σύναψης σύμβασης μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων Ρ1-Ρ1Α περιοχής Μαραθώνα Αττικής».

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο και συνοδεύεται από επιστολή καταθέσεως στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Φαναριωτών 9, ΤΚ 11471 Αθήνα, 2ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοράς.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 13η-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου να εκδοθούν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή των συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων Ρ1 και Ρ1Α περιοχής Μαραθώνα Αττικής.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022 13:14