29 Ιουν 2022
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022 14:01

Πρόσκληση «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την σύνταξη, διόρθωση ή και συμπλήρωση πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών κατ’ εφαρμογή αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο κατασκευής δημοσίων έργων»

Η Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 121205/12-04-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Θ21465ΧΘΞ-Υ24, ΑΔΑΜ: 22REQ010429381 2022-04-19), με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 128 του N. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης:

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου,   για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) στη σύνταξη, διόρθωση ή και συμπλήρωση πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών κατ’ εφαρμογή αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο κατασκευής δημοσίων έργων»

προσκαλεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π. μ., σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν.4412/2016, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

α) ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ (με δ.τ «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»)

β) ΜΕΤΡΟ ΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.

(με δ.τ «ΜΕΤΡΟ ΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.»)

γ) ΠΑΝΤΟΣ Α. – ΔΟΥΚΑΚΗ Ε. – ΧΙΩΤΗΣ Π – ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ Ε. Ο.Ε.

(με δ.τ. «ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Ο.Ε.»)

προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου,   για            την          υποβοήθηση της         Δ/νσης             Απαλλοτριώσεων,     Τοπογραφήσεων       και Γεωπληροφορικής (Δ25) στη σύνταξη, διόρθωση ή και συμπλήρωση πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών κατ’ εφαρμογή αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο κατασκευής δημοσίων έργων»

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022 14:02