Παρασκεύη 12 2022
Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 16:58

Πρόσκληση για την ανάθεση της Σύμβασης Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ σε θέματα Οδοποιίας & στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για δημοπράτηση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ.. ΠΟΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016

Για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) σε θέματα Οδοποιίας και στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/ΟΔ/178792/7-6-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ2ΗΛ465ΧΘΞ-6ΙΜ).

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) σε θέματα Οδοποιίας και στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”» με την διαδικασία της παρ. 2 του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
  3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) σε θέματα Οδοποιίας, για τη βελτίωση κατά τμήματα του υφιστάμενου οδικού άξονα Αργοστόλι - Πόρος, συνολικού μήκους 39 χλμ, καθώς και στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΠΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ”.

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 17:02