30 2023
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 10:42

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στη με αριθμό κατάθεσης 448/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των: 1. Τσαρούχα Απόστολου του Δημητρίου κλπ

Κατατέθηκε στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας στις 18-5-2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί παροχής άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και προσδιορισμού εύλογου τιμήματος της αποζημίωσης, κατ΄ άρθρο 7Α ν. 2882/2001, που έλαβε αριθμό κατάθεσης 448/2022