Πέμπτη 29 2022
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 12:46

Πρόσκληση για υπηρεσίες Τεχν.Συμβούλου στην εκπόνηση κτηματογράφησης και κτηματολογίου του ΒΟΑΚ στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά στο πλαίσιο της Σύμβασης «Μελέτη Κατασκευή Χρηματοδότηση Λειτουργία Συντήρηση Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ.Δ16/ΒΟΑΚ/191757/17-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΧΚ465ΧΘΞ-ΥΕ9) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Αντώνιο Κουτρουμπή
  • Βασίλειο Καββαθά
    • Μιχαήλ Τσόκα

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εκπόνηση κτηματογράφησης και κτηματολογίου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά, καθώς και σε όποιο τμήμα των παρακάμψεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου απαιτηθεί, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11.30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 12:46