25 2022
Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 18:06

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων/Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης στο πλαίσιο του έργου:«Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα-Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)»(κωδικός MIS:5155116)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

H Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ /ΚΣΕΣΠ) στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» (κωδικός MIS: 5155116) της ανωτέρω Σύμβασης Παραχώρησης, και έχοντας υπόψη:

  1. το με αρ. πρωτ. Φ1/152889/18.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010595352 2022-05-20) Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης καθηκόντων Ανεξάρτητου Ελεγκτή
  2. Το με αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. 154242/19.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010595677 2022-05-20) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, περί έγκρισης του ως άνω (i) σχετικού πρωτογενούς αιτήματος
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/ 174301/ 03-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΖΠ465ΧΘΞ-ΤΡΖ) Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματέως Υποδομών.

π ρ ο σ κ α λ ε ί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει,τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία:

«PricewaterhouseCoopers (PWC)»

προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο:

«Ανάθεση καθηκόντων Ανεξάρτητου Ελεγκτή για σειρά ελέγχων, μεταξύ άλλων και τον έλεγχο της επίτευξης του 1ου Οροσήμου/Στόχου, για το έργο του θέματος αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ/ ΚΣΕΣΠ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), βάσει των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ.»

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0123370128e28a8e820a7 στις 15/07/22 13:39
Καρύστου 5 - Τ.Κ. 115 23 Αθήνα • Fax: 210 6996668 • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αντικείμενο της σύμβασης:

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία), θα ελέγχει και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη του 1ου Οροσήμου/Στόχου, την ολοκλήρωση του Έργου και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση του Έργου και τη διαχείριση των κονδυλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 30.000,00 € προ ΦΠΑ 24%.

Κωδικός CPV: 79212000-3 (Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου)

Ενάριθμο έργο^_2021ΤΑ77100001 της ΣΑΕ ΤΑ771 Διάρκεια της σύμβασης :

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η ολοκλήρωση του συνόλου των αναφερόμενων ελέγχων.

Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής ΕΥΔΕ/ ΚΣΕΣΠ (Καρύστου 5 & Πανόρμου ΤΚ 11523 Αθήνα, 7ος όροφος, Τηλ: 210 6992291), συνοδευόμενη από επιστολή καταθέσεως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγρ. 1, 2 και 2Α των Άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύουν):

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

β) Για εταιρείες καταστατικό από το ΓΕΜΗ και όλες τις τροποποιήσεις αυτού , αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση δ) ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

ε) Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (όπως ισχύει)

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί:

α) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (https://www.ggde.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ> Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί και ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ> Νέα/Ανακοινώσεις, β) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (https://www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Προμήθειες - Διαγωνισμοί και Νέα - Ανακοινώσεις, και γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώων Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα Πρόσκληση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, με email, στον καλούμενο οικονομικό φορέα.

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας: «PricewaterhouseCoopers (PWC)» καλείται να υποβάλλει την προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, εντός 5 ημερών, από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 18:06