Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022 10:44

Μελέτη επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και επισκευή-ενίσχυση της θωράκισης του λιμένα Ρεθύμνου» και τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση της λιμενολεκάνης αυτού

H Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών έχοντας υπόψη :

Την με α.π. 268748/31-09-2022 (ΑΔΑ : 94ΔΔ465ΧΘΞ-8ΥΒ, ΑΔΑΜ : 22REQ011172738 2022-09-01)

Απόφαση του Υπουργού Υ.ΥΠΟ.ΜΕ..                                                     π ρ ο σ κ α λ ε ί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ»

Προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τίτλο:

“Μελέτη επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και επισκευή-ενίσχυση της θωράκισης του λιμένα Ρεθύμνου» και τοπογραφικήβυθομετρική αποτύπωση της λιμενολεκάνης αυτού”.

Αντικείμενο της σύμβασης :

  • Μελέτη Τοπογραφικής και βυθομετρικής αποτύπωσης της λιμενολεκάνης του Λιμένα Ρεθύμνου (Σχέδια –Διατομές- Προμετρήσεις).
  • Επικαιροποίηση υπαρχόντων τευχών δημοπράτησης, στα οποία θα συμπληρωθούν και οι εργασίες αποκατάστασης λειτουργικών βαθών για το έργο του θέματος.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 30.000,00€ προ ΦΠΑ 24%.

Ενάριθμο έργο : 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ 570 «Συντήρηση Λιμενικών Υποδομών»

Διάρκεια της σύμβασης :

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6311aa3670128e28a8d607ea 1στις 02/09/22 11:41

Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου ΤΚ 11526 Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ. 2107710028), συνοδευόμενη από επιστολή καταθέσεως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγρ. 1, 2 και 2Α των Άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),Η υποχρέωση αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

β) Για εταιρείες καταστατικό από το ΓΕΜΗ και όλες τις τροποποιήσεις αυτού, αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών

γ)     Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση

δ)       Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

ε) Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

              (https://www.ggde.gr)       και      συγκεκριμένα      στη       διαδρομή:       ΓΙΑ       ΤΟΝ      ΠΟΛΙΤΗ>

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί και ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ> Νέα/Ανακοινώσεις, β) στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώων Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα Πρόσκληση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, με email, στον καλούμενο οικονομικό φορέα.

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας : «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ» καλείται να υποβάλλει την προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, εντός 5 ημερών, από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022 10:44