Δευτέρα 06 Φεβ 2023
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 14:14

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 25-11-2022 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ», προϋπολογισμού: 

83.832.000,00  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύληςwww.promitheus.gov.gr, με α/α αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192874

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 14:14