01 Απρ 2023
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 09:37

Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 10.11.2022 και με αριθμό κατάθεσης 107/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 12.1.2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 10.11.2022 και αριθμό κατάθεσης 107/2022 κατά των Αλεξόπουλου Ηλία κλπ. (συν 116), με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τιμήματος της αποζημίωσης κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την με αριθμό 331782/24-10-2022 (ΦΕΚ 729/2022) απόφαση της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία κηρύχθηκε η 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο : «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Αλφειός, από χ.θ. 18+270 έως χ.θ. 25+500, στην περιοχή των ΤΚ Καραιϊκων, Σαγαιϊκων και Φράγκας της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Πύργου Δυτικής Αχαϊας  της ΠΕ Αχαϊας