07 Ιουν 2023
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 09:40

Πρωτογενές αίτημα για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την «Παραγωγή χιλίων οκτακοσίων (1.800) καρτών ευφυούς ταχογράφου»

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α.Λ.Ε.: 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών».

Ε.Φ.: 1039-501 (Λοιπές Αυτοτελείς Μονάδες του Υπουργείου υποδομών και

Μεταφορών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

(€)

Φ.Π.Α. 24%

(€)

ΑΞΙΑ (€)

 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το

2023

30.000,00

7.200,00

37.200,00

Φ.Π.Α.

24%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου 2ης γενεάς ή ευφυούς ταχογράφου (smart tachograph), συνδεδεμένου με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS), σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/799 και τον κανονισμό ΕΕ 165/2014.

 

Η παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου, θα γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα:

  • Κάρτες   Ευφυούς Ταχογράφου, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και οι οποίες θα αναλύονται διεξοδικά στην σχετική πρόσκληση.
  • Υπηρεσία παραγωγής καρτών Ε.Τ. Ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους του θα αναλάβουν τον ρόλο του MSCA (Member State Certification Authority) και τον ρόλο του CP (Card Personalization organization), όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα:

Α) Δημιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών για τις κάρτες Ε.Τ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα παραγωγής & αποθήκευσης ψηφιακών κλειδιών και ψηφιακών πιστοποιητικών για εισαγωγή στις κάρτες ΕΤ. Επίσης θα συνεργάζεται με το Υπουργείο στη διαδικασία παράδοσης των Ελληνικών ψηφιακών κλειδιών από την Ε.Ε.

Β) Προσωποποίηση και εκτύπωση καρτών Ε.Τ, σύμφωνα με προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο σχετικά με την εμφάνιση των καρτών.

Γ) Αποστολή των έτοιμων προς χρήση καρτών Ε.Τ στο Υπουργείο μέσα σε χωριστούς φακέλους με τη διεύθυνση του δικαιούχου.

Δ) Δημιουργία αριθμού PIN για τις κάρτες συνεργείου, και αποστολή στο Υπουργείο μέσα σε ξεχωριστούς φακέλους με τη διεύθυνση του δικαιούχου.

Οι κάρτες που προσφέρει ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη έγκριση τύπου, την οποία θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά του.

CPV

30162000-2 (Έξυπνες Κάρτες).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από Ιανουάριο 2023 (ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με δικαίωμα λύσης της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο εάν ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (υπ’ αριθμ. πρωτ. 158015/20-05-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC010636970, Α.Δ.Α.:

ΩΑ33465ΧΘΞ-7Ε2, Διακήρυξη αριθμ. 01/2022).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α)*0,10% υπέρ της Ενιαίας   Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν. 4912/2022 και ισχύει.

* Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και επιπλέον σε εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με το ν.

4169/1961.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

4 % (τέσσερα τοις εκατό), επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί:

α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr& www.ggde.grκαι

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.