07 Ιουν 2023
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 14:39

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια μπλοκ σημειώσεων, για τις ανάγκες του Γραφείου Υπουργού

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Περιγραφή Αντικειμένου

  • Εκατό (100) μπλοκ 50 φ. μέγεθος (Α4), και
  • Διακόσια (200) μπλοκ 50 φ. μέγεθος (Α5).

για   τις   ανάγκες του Γραφείου   Υπουργού.

το εθνόσημο και το λογότυπο να έχουν μπλε χρώμα.

Σύμφωνα με τα υποδείγματα.

  

CPV

CPV:30199720-3 (χαρτί σημειώσεων/επιστολόχαρτο/χαρτί αλληλογραφίας)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

650,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

156,00 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός

806,00 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 101, Α.Λ.Ε.: 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Δημοσιότητα

1.Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και

     (http://www.eprocurement.gov.gr)

2.Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr).