07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 14:41

Πρωτογενές αίτημα ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ειδικού εμπειρογνώμονα για την υποβοήθηση στην αντιμετώπιση/αντίκρουση των ισχυρισμών της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο επικείμενης διενέργειας Διαιτησίας

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ)

Αντικείμενο

Παροχή υπηρεσιών ειδικού εμπειρογνώμονα για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ στην αντιμετώπιση/αντίκρουση των ισχυρισμών του Παραχωρησιούχου του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–Πύργος–Τσακώνα, στο πλαίσιο επικείμενης Διαιτησίας που άπτεται επί της διαφωνίας και συναφούς διαφοράς μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου αναφορικά με την αποκόλληση βραχόμαζας ύπερθεν του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας-Κορίνθου.

Κωδικός CPV

71300000-1 «Υπηρεσίες Μηχανικού»

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 140.000,00 €

σύμφωνα με το Βιβλίο Ι (περίπτωση β΄) του άρθρου 5 του ν.4412/2016 (Α’ 147)

Φ.Π.Α. 24%

Κατά μέγιστο 33.600,00 €

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 173.600,00 €

Χρηματοδότηση

Ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07400002, «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση του Έργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών»

Διαδικασία Ανάθεσης

Κριτήριο Ανάθεσης

Ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής

Τόπος παροχής Υπηρεσιών

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,
  2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

σύμφωνα με το με το άρθρο 80.2α και 80.2β του ν.4412/2016 (Α’ 147)

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α)   0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α.

(Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 147)

β)    0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.4013/2011 (Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί:

α)   στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και

β)    στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr