Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 08:49

Πρόσκληση για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού με τίτλο: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων».

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση η «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι.Χ.), Μοτοσυκλετών, Ρυμουλκούμενων Δημοσίας Χρήσης (Ρ), Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ.), Κατηγορίας Ο, Αυτοκινήτων Κρατικών Υπηρεσιών, Μοτοσυκλετών Κρατικών Υπηρεσιών, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-ΙΧ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών #3.517.904,80€# (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%). 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 08:55