Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 14:53

Σύναψη σύμβασης με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ»

Μονάδα Φορέα

 

Δ/νση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)

Περιγραφή έργου

 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των έργων που αποτελούν αντικείμενο αυτής. Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει:

[1] την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,

[2] την κατασκευή του Έργου,

[3] τη χρηματοδότηση του Έργου (σε συνδυασμό με την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), όπως θα προκύψει βάσει οριστικού σχεδιασμού,

[4] τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

[5] την επιστροφή του Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου.

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 

206.150.000,00 €

Φ.Π.Α.

 

24%

CPV

 

45220000-5 Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες

45221240-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες

45221247-5 Εργασίες διάνοιξης σήραγγας

45221248-2 Κατασκευαστικές εργασίες για επενδύσεις σήραγγας

45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών

45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης

45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

45232154-6 Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού

45232430-5 Εργασίες επεξεργασίας του νερού

45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία

45247210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα

45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής

45252120-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων

45252126-7 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού

51810000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών

51820000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ταμιευτήρων

65100000-4 Διανομή ύδατος και συναφείς υπηρεσίες

Χρηματοδότηση

 

Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει καταρχήν με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2023ΝΑ27100000 «Ύδρευση νήσου Κέρκυρας μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», με προϋπολογισμό 181.226.000,00€ της ΣΑΝΑ 271.Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου με το ποσό των εξήντα εκατομμύρια ευρώ (€60.000.000) κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Νόμισμα

 

Ευρώ

Κανόνες δημοσιότητας

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

α)  στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής      www.yme.gov.grκαι www.ggde.gr και

β)  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώων Δημοσίων      Συμβάσεων

Κωδικός Προϋπ/σμού φαρέα

 

2023ΝΑ27100000της ΣΑΝΑ 271