07 Ιουν 2023
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 12:11

Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια και τοποθέτηση λογοτύπων και ανακλαστικών λωρίδων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα (επιβατικά – φορτηγά) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Προμήθεια και τοποθέτηση λογοτύπων και ανακλαστικών λωρίδων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα (επιβατικά – φορτηγά) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικά:

 • Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων λογοτύπων εξωτερικής χρήσης έως σαράντα (40) υπηρεσιακών οχημάτων.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικής λωρίδας έως δέκα (10) υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων και έως πέντε (5) υπηρεσιακών φορτηγών.
 • Αποκόλληση και καθαρισμός παλαιών λογοτύπων έως σαράντα (40) υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων και έως είκοσι (20) υπηρεσιακών φορτηγών.
 • Το λογότυπο θα τοποθετηθεί και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές των οχημάτων.
 • Η γραμματοσειρά του λογοτύπου θα είναι ArialBoldκαι χρώματος μαύρου.
  • Το ύψος της γραμματοσειράς θα είναι για τα επιβατικά οχήματα 6 cm και για τα φορτηγά 7 cm.
  • Η ανακλαστική λωρίδα θα είναι κόκκινου χρώματος, πλάτους 10 cm και τοποθετημένη στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα στο έδαφος.

Οι εργασίες για την τοποθέτηση λογοτύπων και ανακλαστικών λωρίδων, καθώς και οι εργασίες για την αποκόλληση των παλαιών λογοτύπων, θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία στους χώρους του Υπουργείου, α) στο χώρο φύλαξης οχημάτων επι της Λ. Δημοκρατίας 2, Τρεις Γέφυρες και β) στον υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων, στο κτήριο επι των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγος.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της προμήθειας και των εργασιών του παραπάνω έργου, εκτιμάται μέχρι έξι μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής συμβάσης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κωδικός CPV

CPV: 34942000-2 (Εξοπλισμός σηματοδότησης), 45316200-7           (τοποθέτηση εξοπλισμού σηματοδότησης )

Προϋπολογισμός

17.500,00€

Φ.Π.Α.

4.200,00€

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

21.700,00€

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας   1039 501 και Α.Λ.Ε. C2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά κατά την εξόφληση

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α΄ 147).

Κρατήσεις

  Τον ανάδοχο βαρύνουν:

 1. Φόρος εισοδήματος     επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.
 2. 0,10%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.
  1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
  2. Στους   δικτυακούς τόπους της   Αναθέτουσας Αρχής και .

Δημοσιότητα