Τρίτη 28 Μαρ 2023
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 11:18

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αρχείου, επίπλων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των κτηρίων του Υπ.Υ.Με.

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Περιγραφή Αντικειμένου

ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΒΑΚΗ 12, ΑΘΗΝΑ

Α) Μεταφορά στις αποθήκες του Υπουργείου στον Ασπρόπυργο, επί

   της Λ. Νάτο, των κάτωθι:

• Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αρχείου, που βρίσκεται μέσα στο κτήριο. Το εν λόγω αρχείο υπολογίζεται σε περίπου είκοσι (20) χαρτοκιβώτια.

• Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά δύο (2) δίφυλλων φοριαμών, με  

   αρχειακό υλικό (χάρτες).

• φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επίπλων και εξοπλισμού:

1) Τρεις (3) δίφυλλες ξύλινες ντουλάπες,

2) Έξι (6) ξύλινοι πάγκοι εργασίας και

3) Τέσσερις (4) ξύλινες συρταριέρες

Β) Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στις αποθήκες της Διεύθυνσης

   Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στη Μαγουλέζα, Αττικής των κάτωθι:

Τραπέζια

9

Καρέκλες

47

Πάγκοι

10

Γραφεία

11

Κομοδίνα

4

Φοριαμοί

4

Συρταριέρες

4

Ραφιέρες

5

Μεταλλικά ράφια ντέξιον

2

Πυροσβεστήρες

12

Μεταλλικές ντουλάπες (από αρχειακό υλικό)

3

Γ) Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στην κεντρική αποθήκη του Υπουργείου, επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε των κάτωθι:

1) Ένα (1) χρηματοκιβώτιο.

2) Ένα (1) καταστροφέα εγγράφων.

3) Ένα (1) επαγγελματικό σχεδιογράφο (plotter).

CPV

60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων).

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

2.700,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

648,00 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός

3.348,00 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 501, Α.Λ.Ε.: 2420989001

« Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση.

Υποβολή προσφοράς

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο ισόγειο, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου),τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 08:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική ημερομηνία

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα μέχρι 14:30΄.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή

Φορολογική   και    Ασφαλιστική    Ενημερότητα,   Αποσπάσματα    

Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Κρατήσεις

  1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  2. 0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα

1.Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και (http://www.eprocurement.gov.gr)

2.Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr).