07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023 10:34

Τροποποίηση της Διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ο.Σ. «e-apallotriosis» για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων των φορέων του Δημοσίου»

Τροποποιούμε την εγκεκριμένη με αρ. πρωτ. Δ11/412476/21-12-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, στο πλαίσιο της διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση της  δημόσιας σύμβασης υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «e-apallotriosis» για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων των φορέων του Δημοσίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5192490, προϋπολογισμού 23.888.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),