Παρασκεύη 29 2023
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 09:31

Πρόσκληση για την προμήθεια δίσκων Server και Storage της Δ/νσης Οδικών Υποδομών

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

α) Προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων με κωδικό SN : YL6Τ015790 συμβατό με Server: Fujitsu PRIMERGY RX300 S6 και

β) Προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων με κωδικό SN : YL2A002957 για τα υφιστάμενα Δικτυακά Συστήματα Αποθήκευσης (Storage) Fujitsu DX80,

 για την δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης (τύπος υφιστάμενων δίσκων).

Κωδικός CPV

30233130-1 (Μονάδες αποθήκευσης Μαγνητικού δίσκου).

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 1.619,20 €.

 

Φ.Π.Α. 24%

    388,60 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός

 2.007,80 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός προϋπολογισμός Ειδ. Φορέας 1039 202, Α.Λ.Ε. 3120301001 «Αγορές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού».

 

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση  0,10% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 (Α΄59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.  

Υποβολή Προσφοράς

Η προσφορά        θα   συνοδεύεται     από     επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί σε κλειστό   φάκελο στο Ισόγειο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο   του

Υ.ΠΥ.ΜΕ, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική ημερομηνία

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα μέχρι 14:30΄.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Δικαιολογητικά κατά  την Ανάθεση & Εξόφληση

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gr  και  www.ggde.gr

(β)  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 09:34